Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 22 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nguyên tố Mg...

Bài 5 trang 22 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:...

Bài 5: Luyện tập về: Thành phần cấu tạo nguyên tử khối lượng của nguyên tử obitan nguyên tử – Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

Nguyên tố Mg có 3 đồng vị tương ứng với thành phần phấn trăm như sau:

a) Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

b) Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử \(^{25}Mg\), thì số nguyên tử tương ứng của hai đồng vị còn lại là bao nhiêu?

a) Nguyên tử khối trung bình của Mg:

Quảng cáo

\({\overline A _{Mg}} = {{24.78,99 + 25.10 + 26.11,01} \over {100}} = 24,3u\)

b) Tỉ lệ các đồng vị: Theo tỉ lệ đã cho ta có:

\(^{24}Mg\)
78,99 nguyên tử
? nguyên tử

\(^{25}Mg\)
10 nguyên tử
50 nguyên tử

\(^{26}Mg\)
11,01 nguyên tử
? nguyên tử

Số nguyên tử \(^{24}Mg\) là: \({{50.78,99} \over {10}} = 395\) (nguyên tử)

Số nguyên tử \(^{26}Mg\) là: \({{50.11,01} \over {10}} = 55\) (nguyên tử)

Vậy nếu có 50 nguyên tử \(^{25}Mg\) thì có 395 nguyên tử \(^{24}Mg\) và 55 nguyên tử \(^{26}Mg\).