Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 5 trang 58 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tố X...

Bài 5 trang 58 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16. – Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X. – Cho...

Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học – Bài 5 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16.
– Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.
– Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 16.

– Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X.

– Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X.

Quảng cáo

X có Z = 16.

Cấu hình electron nguyên tử: \(1{s^2}2{s^2}2{p^6}3{s^2}3{p^4}\)

Tính chất hóa học cơ bản:

– Là phi kim vì thuộc nhóm VIA trong BTH.

– Hóa trị cao nhất với oxi là 6, công thức oxit cao nhất là \(X{O_3}\).

– Hóa trị cao nhất với hiđro là 2, công thức hợp chất khí với hiđro: \({H_2}X\).

– Oxit \(X{O_3}\) là oxit axit.

Quảng cáo