Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 110 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hợp chất A...

Bài 7 trang 110 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hợp chất A (không chứa clo) cháy được trong khí clo tạo ra nitơ và hiđro clorua....

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Bài 7 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hợp chất A (không chứa clo) cháy được trong khí clo tạo ra nitơ và hiđro clorua.

Hợp chất A (không chứa clo) cháy được trong khí clo tạo ra nitơ và hiđro clorua.

a) Xác định công thức phân tử của khí A, biết rằng tỉ lệ giữa thể tích khí clo tham gia phản ứng và thể tích nitơ tạo thành là 3 :  1.

b) Viết phương trình hóa học của phản ứng giữa A và clo.

c) Tính số oxi hóa của tất cả các nguyên tố trước và sau phản ứng.

Quảng cáo

a) Xác định công thức khí A.

Sơ đồ phản ứng: \(A + C{l_2}\,\, \to \,\,{N_2} + 2HCl\).

Theo sơ đồ ta thấy: Cứ 1 thể tích Cl2 phản ứng tạo ra 2 thể tích khi HCl.

Từ tỉ lệ:            \({V_{C{l_2}}}:{V_{{N_2}}} = 3:1 \Rightarrow {V_{HCl}}:{V_{{N_2}}} = 6:1.\)

Vậy trong phân tử A có 3 nguyên tố H và 1 nguyên tử N. Công thức phân tử của A là NH3.

b) Phản ứng:    \(2N{H_3} + 3C{l_2}\,\, \to \,\,{N_2} + 6HCl.\)

c) Tính số oxi hóa: \(2\mathop N\limits^{ – 3} \mathop {{H_3}}\limits^{ + 1}  + 3\mathop {C{l_2}}\limits^0 \,\, \to \,\,\mathop {{N_2}}\limits^0  + 6\mathop H\limits^{ + 1} \mathop {Cl}\limits^{ – 1} .\)

Quảng cáo