Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 110 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho ba thí...

Bài 8 trang 110 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt....

Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ – Bài 8 trang 110 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt.

Cho ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt và ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt.

Quảng cáo

Ba thí dụ về phản ứng tỏa nhiệt \(\left( {\Delta H < 0} \right)\):

\(\eqalign{  & {C_{\left( r \right)}} + {O_{2\left( k \right)}}\,\, \to \,\,C{O_{2\left( k \right)}};\cr&\Delta H =  – 393,5\,\,KJ/mol  \cr  & {\rm{CuS}}{O_{4\,\left( {dd} \right)}} + Z{n_{\left( r \right)}}\,\, \to \,\,ZnS{O_{4\,\,\left( {dd} \right)}} + C{u_{\left( r \right)}};\cr&\Delta H =  – 231,04\,\,KJ/mol  \cr  & H{I_{\left( k \right)\,}}\,\, \to {1 \over 2}{H_{2\,\left( k \right)}} + {1 \over 2}{I_{2\,\left( k \right)}};\cr&\Delta H =  – 25,9\,\,KJ/mol \cr} \)

Ba thí dụ về phản ứng thu nhiệt \(\left( {\Delta H > 0} \right):\)

\(\eqalign{  & {C_{\left( r \right)}} + {H_2}{O_k}\,\, \to \,\,C{O_{\left( k \right)}} + {H_{2\,\left( k \right)}};\cr&\Delta H =  + 131,25\,\,KJ/mol  \cr  & {1 \over 2}{H_{2\,\left( k \right)}} + {1 \over 2}{I_{2\,\left( k \right)}}\,\, \to \,\,H{I_{\left( k \right)}};\cr&\Delta H =  + 25,9\,\,KJ/mol  \cr  & CaC{O_{3\,\left( r \right)}}\,\, \to \,\,Ca{O_{\left( r \right)}} + C{O_{2\,\left( k \right)}};\cr&\Delta H =  + 177,9\,KJ/mol \cr} \)