Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 7 trang 49 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử của...

Bài 7 trang 49 Hóa học 10 Nâng cao: Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?...

Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học – Bài 7 trang 49 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Nguyên tử của nguyên tố nào có giá trị độ âm điện lớn nhất?

Nguyên tử của nguyên tố F có giá trị độ âm điện lớn nhất vì F có tính phi kim mạnh nhất. Người ta quy ước lấy độ âm điện của nó là 3,98 để xác định độ âm điện tương đối của các nguyên tố khác.

Quảng cáo