Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 3 trang 24 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Tại...

Bài tập 3 trang 24 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Tại sao nói: Đến thời nhà Đường, chế độ phong kiến Trung...

BÀI TẬP 3. Tại sao nói: Đến thời nhà Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đến đỉnh cao ?. Bài tập 3 trang 24 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 5. Trung Quốc thời phong kiến

BÀI TẬP 3. Tại sao nói: Đến thời nhà Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đến đỉnh cao ?

Chế độ phong kiến thời Đường đạt đến đỉnh cao :

* Kinh tế phát triển toàn diện:

Quảng cáo
Đang tải...

+   Thực hiện chế độ quân điền, nông  dân thực hiện chế độ nghĩa vụ cho nhà nước theo chế độ tô, dung, điệu.

+    Thủ công nghiệp phát triển, các xưởng thủ công gọi là tác phường như luyện sắt, đóng thuyền….

+     Thương nghiệp thịnh đạt, con đường tơ lụa trên đất liền và trên biển được thiết lập, mở rộng.

* Chính trị : bộ máy cai trị phong kiến hoàn chỉnh: cử người thân tín cai quản địa phương;  cử người trong họ hay công thần giữ chức Tiết độ sứ, trấn ải biên cương  mở khoa thi chọn người ra làm quan.

* Tiếp tục chính sách xâm lược:  chiếm Nội  Mông, Tây vực, xâm lược Triều Tiên, củng cố chế độ đô hộ ở An Nam, ép Tây Tạng phải thần phục.

=> Nhà Đường  trở thành một  đế quốc phong kiến phát triển nhất.