Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 5 trang 33 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 5 trang 33 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 5. Tại sao nói: Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của...

BÀI TẬP 5. Tại sao nói: Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?. Bài tập 5 trang 33 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ

BÀI TẬP 5. Tại sao nói: Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độ?

Giai đoạn trị vì của Acơba là đỉnh cao của chế độ phong kiến Ấn Độvì Những chính sách của Acoba làm cho xã hội ổn định, kinh tế phát triển, văn hóa có nhiều thành tự mới, đất nước thịnh vượng. Vua A – cơ – ba (1556-1707) tài giỏi  đã xây dựng một chính quyền mạnh mẽ, xây dựng khối hòa hợp  dân  tộc, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa Ấn Độ và được xem như một vị anh hùng dân tộc.