SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Cánh diều

Trang chủ Lớp 10 SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Cánh diều

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Cánh diều trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 10 - Cánh diều.

Mới cập nhật

Hoạt động 2. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng nghề nghiệp. trang 76 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Cánh...
Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 1, 2 hoạt động 2. Xây dựng kế hoạch rèn luyện bản thân theo định hướng...
Hoạt động 4. Duy trì hoạt động học tập, rèn luyện bản thân theo nhóm nghề dự định trang 77 trải nghiệm hướng nghiệp...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3 hoạt động 4. Duy trì hoạt động học tập, rèn luyện bản thân theo nhóm nghề...
Hoạt động 5. Đánh giá sự phù hợp của bản thân theo nhóm nghề dự định lựa chọn trang 72 trải nghiệm hướng nghiệp...
Phân tích và giải Câu 1 hoạt động 5. Đánh giá sự phù hợp của bản thân theo nhóm nghề dự định lựa...
Hoạt động 1. Tìm hiểu cách thức rèn luyện phẩm chất, năng lực theo nhóm nghề định lựa chọn. trang 75 trải nghiệm hướng...
Giải chi tiết Câu 1, 2 hoạt động 1. Tìm hiểu cách thức rèn luyện phẩm chất, năng lực theo nhóm nghề định...
Hoạt động 3. Xây dựng kế hoạch và tham gia trải nghiệm nghề nghiệp trang 68 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Cánh Diều: Nghề...
Giải Câu 1, 2, 3 hoạt động 3. Xây dựng kế hoạch và tham gia trải nghiệm nghề nghiệp trang 68 SGK trải...
Hoạt động 4. Thực hành tham vấn hướng nghiệp trang 69 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Cánh Diều: Nhân vật trong tình huống có...
Hướng dẫn trả lời Câu 1, 2, 3 hoạt động 4. Thực hành tham vấn hướng nghiệp trang 69 SGK trải nghiệm hướng...
Hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn hướng nghiệp trang 67 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Cánh Diều: Đối tượng tham vấn gồm...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2 hoạt động 2. Tìm hiểu về tham vấn hướng nghiệp trang 67 SGK trải nghiệm hướng...
Hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề định chọn trang 67 trải nghiệm hướng...
Hướng dẫn trả lời Câu 1 hoạt động 1. Tìm hiểu thông tin về hệ thống trường đào tạo liên quan đến nghề...
Hoạt động 5. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người lao động trang 63 trải nghiệm...
Trả lời Câu 1, 2 hoạt động 5. Đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn và sức khỏe nghề nghiệp cho người...
Hoạt động 6. Tuyên truyền về nghề nghiệp ở địa phương trang 64 trải nghiệm hướng nghiệp 10 Cánh Diều: Nêu nhóm nghề mà...
Trả lời Câu 1, 2 hoạt động 6. Tuyên truyền về nghề nghiệp ở địa phương trang 64 SGK trải nghiệm hướng nghiệp...