Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề...

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Bài 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) \(3 + 2 = 7\);

b) \(4 + x = 3\);

c) \(x + y > 1\);

Quảng cáo
Đang tải...

d) \(2 – \sqrt5 < 0\).

Hướng dẫn giải:

a) Mệnh đề sai;

b) Mệnh đề chứa biến;

c) Mệnh đề chứa biến;

d) Mệnh đề đúng.