Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề

Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề...

Chia sẻ
Bài 1 trang 9 sgk đại số 10: Bài 1. Mệnh đề. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Bài 1. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

a) \(3 + 2 = 7\);

b) \(4 + x = 3\);

c) \(x + y > 1\);

d) \(2 – \sqrt5 < 0\).

Hướng dẫn giải:

Quảng cáo

a) Mệnh đề sai;

b) Mệnh đề chứa biến;

c) Mệnh đề chứa biến;

d) Mệnh đề đúng.Chia sẻ