SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Trang chủ Lớp 11 SBT Tiếng Anh lớp 11 mới
Pronunciation trang 11 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Pronunciation
1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.
Speaking trang 8 Unit 6 Sách BT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 8 Unit
1. A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community’s carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct ord
Writing trang 9 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 9 Unit 6
1    Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.
Pronunciation trang 5 Unit 6 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation –
1. Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation).

Quảng cáo
Reading trang 37 Unit 5 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 37 Unit
1. Read the following text about the ASEAN Para Games. Match each paragraph with its heading.
Speaking trang 40 Unit 5 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 40
1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.
Writing trang 41 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 41 Unit
1     Develop the following ideas into a short introduction about studying in Thailand. Add words or make changes, if necessary.

Luyện tập

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính
- Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính. Lập bảng theo mẫu sau ...
Câu 4 trang 73 SBT Địa 11: Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ...
Đưa các nội dung sau vào các ô trống rồi nối các ô để hình thành sơ đồ : dân số đông, dân số...
Câu 3 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Làm thế nào để phân biệt muối natri cacbonat và muối natri sunfit ?
BÀI 24: Luyện tập tính chất của cacbon silic và hợp chất của chúng - Câu 3 trang 100 SGK Hóa học 11 Nâng...
Bài 2.9 trang 164 SBT Đại số và giải tích 11: Với giá trị nào của tham số m thì hàm số f(x) có...
Với giá trị nào của tham số m thì hàm số f(x) có giới hạn . Bài 2.9 trang 164 Sách bài tập...
Bài 3 trang 14 – SGK Lý 11, Trình bày hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng và giải thích hiện tượng đó bằng...
Thuyết electron - Định luật bảo toàn điện tích - Bài 3 - Trang 14 - SGK Vật lí 11. Trình bày hiện tượng...