SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Trang chủ Lớp 11 SBT Tiếng Anh lớp 11 mới
Pronunciation trang 11 Unit 7 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong phần Pronunciation
1. Practise asking the following questions. Mark (rising intonation) or (falling intonation) of the questions.
Speaking trang 8 Unit 6 Sách BT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 8 Unit
1. A group of students is discussing what they should do to help to reduce their community’s carbon footprint. Put the lines in their conversation in the correct ord
Writing trang 9 Unit 6 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 9 Unit 6
1    Write sentences, using the words and phrases given. Change the word forms or add some words, if necessary.
Pronunciation trang 5 Unit 6 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Pronunciation –
1. Read aloud the following questions with suitable intonation. Mark (rising intonation) or (falling intonation).
Quảng cáo


Reading trang 37 Unit 5 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Reading trang 37 Unit
1. Read the following text about the ASEAN Para Games. Match each paragraph with its heading.
Speaking trang 40 Unit 5 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking trang 40
1. Complete the following medal table of the ASEAN Para Games, using the appropriate words or numbers.
Writing trang 41 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Writing trang 41 Unit
1     Develop the following ideas into a short introduction about studying in Thailand. Add words or make changes, if necessary.

Luyện tập

Soạn bài Tràng Giang: Cảm nhận về không gian và thời gian trong bài thơ
Soạn văn lớp 11 tập 2: Tràng Giang. Câu 5: Tràng Giang có nhiều nét đặc sắc nghệ thuật:. Soạn văn lớp 11: Tràng...
Bài 5 trang 55 đại số và giải tích 11: Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
Bài 5 trang 55 sgk đại số và giải tích 11. Bài 2. Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp. Có bao nhiêu...
Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 6 trang 141 sgk đại số 11: Bài 3. Hàm số liên tục. Chứng minh rằng phương trình: ...
Câu 2 trang 128 SGK Hóa học 11 Nâng cao, Dựa vào cấu tạo và tính chất của nguyên tử, hãy giải thích vì...
Bài 30: Cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ - Câu 2 trang 128 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Dựa...
Câu 2 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao: Sự tiêu hóa ở động vật nhai lại: Dạ dày của các động vật...
Câu 2 trang 65 SGK Sinh học 11 Nâng cao. Trình bày sự tiêu hóa của nhóm động vật nhai lại.. Bài 16. Tiêu...