SBT Tiếng Anh lớp 11 mới

Trang chủ Lớp 11 SBT Tiếng Anh lớp 11 mới
Vocabulary & Grammar – trang 5 Unit 1 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các phần bài tập trong...
Tạo các từ có liên quan đến khoảng cách thế hệ sử dụng các chữ cái....
Pronunciation – trang 5 Unit 1 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Trong mỗi câu, tìm những từ mà thường mang nhấn mạnh. Đặt dấu nhấn ( ‘) trước khi các âm tiết được nhấn mạnh trong những từ này. Sau đó thực hành đọc các câu với nhấn mạnh c...

Luyện tập

Hình ảnh người cha trong bài Cha tôi trích Đặng Dịch Trai ngôn hành lục của Đặng Huy Trứ, Bài Cha tôi rút trong...
Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục - Đặng Huy Trứ - Hình ảnh người cha trong bài Cha tôi trích Đặng Dịch...
Câu 4 trang 40 Hóa lớp 11 Nâng cao, Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ và dẫn ra những phản...
Bài 10: Nitơ - Câu 4 trang 40 SGK Hóa học 11 Nâng cao. Nêu những tính chất hoa học đặc trưng của nitơ...
Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao, Chứng minh rằng
Chứng minh rằng . Câu 14 trang 142 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 3. Dãy số có giới...