Trang chủ Lớp 2 Tiếng Việt lớp 2 sách Cánh Diều Bài viết 1: Nghe – viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3...

Bài viết 1: Nghe – viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và 4)...

Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 trang 137 SGK Tiếng Việt lớp 2 tập 1 sách Cánh diều. Bài viết 1 – Tiếng võng kêu

Câu 1. Nghe – viết: Tiếng võng kêu (khổ thơ 3 và 4)

Câu 2. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

Đám mây …ốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi …ao

Giật mình, mây thức bay vào rừng ….a

b. Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nh….

Qủa g…. hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đ….

Dành cho t…. cả chúng ta

Trả lời:

a. Chữ s hay x?

Đám mây xốp trắng như bông

Ngủ quên dưới đáy hồ trong lúc nào

Nghe con cá đớp ngôi sao

Quảng cáo

Giật mình, mây thức bay vào rừng xa

b. Vần âc hay ât?

Đố bạn quả gì to nhất

Qủa gấc hay quả thanh trà?

Không! Đó chính là quả đất

Dành cho tất cả chúng ta

Câu 3. Chọn chữ hoặc vần phù hợp với ô trống:

a. Chữ s hay x?

cư ….ử     ….ử dụng      nước …ôi      ….ôi nếp

b. Vần âc hay ât?

gi…. mơ   th…. thà      đấu v…..     nh…. bổng

Trả lời:

a. Chữ s hay x?

cư xử     sử dụng      nước sôi      xôi nếp

b. Vần âc hay ât?

giấc mơ   thật thà      đấu vật     nhấc bổng

Câu 4. Tập viết (sgk)