Mới cập nhật

Đánh giá hoạt động trang 55 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo: Tự đánh giá và bạn đánh giá...
Trả lời 1, 2 Đánh giá hoạt động trang 55 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 - Chân trời sáng tạo - Đánh...
Nhiệm vụ 5 trang 54 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Em lựa chọn một trong hai cách sau...
Hướng dẫn giải 1, 2 Nhiệm vụ 5 trang 54 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo - Tuần...
Nhiệm vụ 4 trang 53 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Chia sẻ những đức tính trong nghề nghiệp...
Vận dụng kiến thức giải 1, 2 Nhiệm vụ 4 trang 53 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo...
Nhiệm vụ 3 trang 52 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Chọn một người (bố, mẹ, người thân) mà...
Giải chi tiết 1, 2, 3 Nhiệm vụ 3 trang 52 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo -...
Nhiệm vụ 2 trang 52 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Làm thẻ nghề nghiệp của bố, mẹ hoặc...
Đầu tiên em cần xác định rõ em sẽ làm thẻ nghề nghiệp cho ai? Ví dụ: Bố, mẹ, anh trai,… Sau đó...
Nhiệm vụ 1 trang 51 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Viết tên nghề nghiệp của người thân trong...
Lời Giải 1, 2 Nhiệm vụ 1 trang 51 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo - Tuần 32....
Đánh giá hoạt động trang 50 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Tự đánh giá và bạn đánh giá...
Giải và trình bày phương pháp giải 1, 2 Đánh giá hoạt động trang 50 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân...
Nhiệm vụ 5 trang 49 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Lập kế hoạch tuần của bản thân để...
Đầu tiên em cần xác định được đối tượng và thời gian thực hiện của bản kế hoạch. Ví dụ kế hoạch tuần...
Nhiệm vụ 4 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Nối một dòng ở cột A với một...
Gợi ý giải 1, 2 Nhiệm vụ 4 trang 48 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo - Tuần...
Nhiệm vụ 3 trang 47 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo: Viết thông điệp về của cảnh đẹp của...
Giải chi tiết 1, 2, 3 Nhiệm vụ 3 trang 47 VBT Hoạt động trải nghiệm 2 – Chân trời sáng tạo -...