Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào...

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 20 trang 8 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống:

1. – (sương, xương) :………      mù, cây      …………..rồng

    – (sa, xa) :    đất phù……….  đường………..    

    – (sót, xót) : ………. xa, thiếu………         

2. – (chiết chiếc) :    ………..cành       , ………..lá

    – (tiết tiếc) : nhớ………, ……….        kiệm

Quảng cáo

    – (biết, biếc) :  hiểu…….         xanh……….       

TRẢ LỜI:

   Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống :

a) – (sương, xương) : sương mù, cây xương rồng

    – (sa, xa) :                    đất phù sa, đường xa

    – (sót, xót) :                   xót xa, thiếu sót

b) – (chiết, chiếc) :         chiết cành, chiếc

    – (tiết, tiếc):                    nhớ tiếc, tiết kiệm

    – (biết, biếc) :                  hiểu biết, xanh biếc

Quảng cáo