Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 20 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập...

Chính tả – Tuần 20 trang 6 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Điền vào chỗ trống...

(1) Điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 20 trang 6 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 20 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Điền vào chỗ trống

a) s hoặc x

hoa ….en,         …..en lẫn

hoa ….úng,       ….úng xính

b) iêt hoặc iêc

làm v..․…,         bữa t..․….

thời t…´…,       thương t…´….

(2) Tìm và viết vào chỗ trống các từ:

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau :

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

(1) Điền vào chỗ trống :

a) s hoặc x

hoa sen,               xen lẫn

hoa súng,            xúng xính

b) iêt hoặc iêc

làm việc,             bữa tiệc

thời tiết,              thương tiếc

 (2) Tìm và ghi vào chỗ trống các từ :

a) Chứa tiếng có âm s hoặc x, có nghĩa như sau :

b) Chứa tiếng có âm iêc hoặc iêt, có nghĩa như sau :