Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 22 trang 16 VBT Tiếng Việt 2 tập...

Chính tả – Tuần 22 trang 16 VBT Tiếng Việt 2 tập 2: (1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép...

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau . Chính tả – Tuần 22 trang 16 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 22 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

(2) Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B :

A

B

a) – Bắt đầu bằng r>

    – Bắt đầu bằng d>

    – Bắt đầu bằng gi>

b) – Có thanh hỏi>

    – Có thanh ngã

:……………………………………

:…………………………………….

:…………………………………….

:…………………………………….

:…………………………………….

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

(1) Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau :

(2)Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B :

A

B

a) – Bắt đầu bằng r>

    – Bắt đầu bằng d>

    – Bắt đầu bằng gi>

b) – Có thanh hỏi>

    – Có thanh ngã

: rơi, rạ, ru, rương, rãnh, rung, rành…

: dép, dùng, dâng, da, dê, dì, dế, dưa…

: giày, giỏ, giảng, giải, giường, giúp…

: củng, tủ, thỏ, cỏ, cửa, rửa, rổ, sổ…

: cũng, nã, mũi, mũ, hũ, lũ, vẽ…