Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng...

Chính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống...

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 28 trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 28 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

1. Điền ua hoặc uơ vào chỗ trống :

– voi h…… vòi               – m…ˋ.. màng

– th…’.. nhỏ                  – chanh ch……..

(2) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc      n

        Ơn trời mưa ….ắng phải thì

….ơi thì bừa cạn, ….ơi thì cày sâu.

       Công lênh chẳng quản bao ….âu,

Ngày ….ay ….ước bạc, ngày sau cơm vàng.

       Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

        – Cái gì cao lớn l…… khênh

Đứng mà không tựa, ngã k…ˋ.. ngay ra ?

        – Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó qu…ˌ.. nhau đi

        Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Quảng cáo

Nhện ơi, nh…ˌ.. hỡi, nh…ˌ.. đi đằng nào ?

TRẢ LỜI:

1. Điền ua hoặc vào chỗ trống :

– voi h vòi           – mùa màng

– thuở nhỏ              – chanh chua

(2) Điền vào chỗ trống :

a) l hoặc n

       Ơn trời mưa nắng phải thì

Nơi thì bừa cạn, nơi thì cày sâu.

       Công lênh chẳng quản bao lâu,

Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng.

       Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang,

Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu.

b) ên hoặc ênh

       – Cái gì cao lớn lênh khênh

Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra ?

     – Tò vò mà nuôi con nhện

Đến khi nó lớn, nó quện nhau đi

      Tò vò ngồi khóc tỉ ti

Nhện ơi, nhện hỡi, nhện đi đằng nào ?