Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau...

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau . Chính tả – Tuần 29 trang 48 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 29 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x:

   Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa ….ổ, em thấy lồng trống không. Chú ….áo nhỏ tinh nhanh đã ,….ổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước ….ân. Bỗng mèo mướp ….ồ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành ….oan rất cao.

2. Đin vào chỗ trống in hoặc inh :

– To như cột đ….ˋ..

– K…´.. như bưng.

– T…ˋ.. làng nghĩa xóm.

– K…´.. trên nhường dưới.

Quảng cáo

– Ch…´.. bỏ làm mười.

TRẢ LỜI:

Chọn làm 1 trong 2 bài tập sau :

1. Điền vào chỗ trống s hoặc x :

   Đang học bài, Sơn bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh nhanh đã sổ lồng. Chú đang nhảy nhảy trước sân. Bỗng mèo mướp xổ tới. Mướp định vồ sáo nhưng sáo đã nhanh hơn, nó vụt bay lên và đậu trên một cành xoan rất cao.

2. Điền vào chỗ trống in hoặc inh :

– To như cột đình.

– Kín như bưng.

– Tình làng nghĩa xóm.

– Kính trên nhường dưới.

– Chín bỏ làm mười.