Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Chính tả – Tuần 30 trang 52 Vở bài tập Tiếng Việt...

Chính tả – Tuần 30 trang 52 Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2: Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào...

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 30 trang 52 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Chính tả – Tuần 30 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

1. – ( chúc, trúc) :         cây………, ………… mừng

    – ( chở, trở) :             ……… lại, che ………

2. – ( bệt, bệch) :          ngồi ………, trắng ……

Quảng cáo

    – ( chết, chếch) :       chênh ………, đồng hồ ……

TRẢ LỜI:

Chọn chữ trong ngoặc đơn ở bài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống

1. – (chúc, trúc) : cây trúc, chúc mừng

    – (chở, trở) : trở lại, che chở

2. – (bệt, bệch) : ngồi bệt, trắng bệch

    – (chết, chếch) : chênh chếch, đồng hồ chết