Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập...

Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo...

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 34 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần 34 – Vở bài tập Tiếng Việt 2 tập 2

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa đin vào ch trống :

Những con bê cái

Những con bê đực

– như những bé gái

– rụt rè

– ăn nhỏ nhẹ, từ tốn

– như những……………………….

– ……………………………………

– ăn …………………………………

2. Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ ngữ trái nghĩa với nó rồi đin vào chỗ trống.

M : Trẻ con trái nghĩa với ngưi ln.

a) Cuối cùng………………………………………………………………

– Xuất hiện……………………………………………………………….  

– Bình tĩnh…………………………………………………………………

3. Nối mỗi từ chỉ người ở cột A với công việc của người đó ở cột B :

Quảng cáo

TRẢ LỜI:

1. Dựa theo nội dung bài Đàn bê của anh Hồ Giáo (sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 136), tìm những từ ngữ trái nghĩa điền vào chỗ trống :

Những con bê cái

Những con bê đực

– như những bé gái

– rụt rè

– ăn nhỏ nhẹ, từ tốn

– như những bé trai

đùa nghịch, nhảy quẩng lên, chạy đuổi nhau

– ăn quanh quẩn, vừa ăn vừa đùa nghịch

2. Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ ngữ trái nghĩa với nó rồi điền vào chỗ trống.

M : Trẻ con trái nghĩa với người lớn.

a) Cuối cùng trái nghĩa với đầu tiên.

b) Xuất hiện trái nghĩa với biến mất.

c) Bình tĩnh trái nghĩa với lo sợ.

3. Nối từ chỉ người ở cột A với công việc của người đó ở cột B :