Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Bài Luyện tập chung – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang...

Bài Luyện tập chung – Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 VBT Toán 2 tập 1:Đặt tính rồi tính, Ghi kết quả...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 bài 87 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 . Câu 1. Đặt tính rồi tính. Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 103 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 – Bài 85+86+87. Luyện tập chung

1. Đặt tính rồi tính

78 + 6                       94 – 7

56 + 19                      74 – 28                                                           

2. Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 14 + 9 + 7 = ….. \cr
& 25 + 25 – 19 = ….. \cr} \)        \(\eqalign{& 44 + 48 – 38 = ….. \cr & 63 – 15 + 27 = ….. \cr} \)                                           

3. Năm nay bà 70 tuổi, bố kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

4. Số 


a) 62 + 34 = 34 + ….                      b) 71 + …. = 19 + 71

c) 36 + 17 = …. + 36                      d) …. + 12 = 12 + 48

5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Sinh nhật của em là ngày…. tháng …..

b) Chủ nhật của tuần lễ này là ngày ….. tháng …..

1.

 

Quảng cáo

2.

\(\eqalign{
& 14 + 9 + 7 = 30 \cr
& 25 + 25 – 19 = 31 \cr} \)                \(\eqalign{& 44 + 48 – 38 = 54 \cr & 63 – 15 + 27 = 75 \cr} \)

3.

Tóm tắt:

Bà                      : 70 tuổi

Bố kém bà         : 28 tuổi

Bố                      : ….tuổi?

Tuổi của bố là:

70 – 28 = 42 (tuổi)

Đáp số : 42 tuổi

4.

a) 62 + 34 = 34 + 62                      b) 71 + 19 = 19 + 71

c) 36 + 17 = 17 + 36                      d) 48 + 12 = 12 + 48

5. 

a) Sinh nhật của em là ngày 26 tháng 5

b) Chủ nhật của tuần lễ này là ngày 11 tháng 12.

 Baitapsgk.com

Quảng cáo