Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1: Bài 84 Ôn tập về giải toán...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 bài 84 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1.Thùng thứ nhất . Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1 – Bài 84. Ôn tập về giải toán

1. Thùng thứ nhất có 48l dầu, thùng thứ hai nhiều hơn thùng thứ nhất 9l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

2. Bình cân nặng 30kg, An nhẹ hơn Bình 4kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki – lô – gam ?

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn……………

4. Nối hai số có tổng bằng 90:

 

1.

Tóm tắt

 

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

48 + 9 = 57 (l)

Đáp số: 57l

Quảng cáo

2.

Tóm tắt

An cân nặng:

30 – 4 = 26 (kg)

Đáp số: 26kg.

3.

Mỹ hái được 24 quả cam, Hoa hái được 18 quả cam. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu quả cam?

Tóm tắt:

Số quả cam cả hai bạn hái được là:

24 + 18 = 42 (quả)

Đáp số: 42 quả

4. 

 

Quảng cáo