Trang chủ Lớp 2 Vở bài tập Toán lớp 2 Câu 1, 2 trang 89 VBT Toán 2 tập 1: Giải câu...

Câu 1, 2 trang 89 VBT Toán 2 tập 1: Giải câu 1, 2 trang 89 bài 76 Ngày tháng...

Giải câu 1, 2 trang 89 bài 76 Vở bài tập (VBT) Toán 2 tập 1. Câu 1.Đọc, viết (theo mẫu).
Bài 76. Ngày tháng

1. Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một Ngày 7 tháng 11
Ngày hai mươi tháng mười một
Ngày 15 tháng 11
Ngày mười một tháng mười một Ngày 11 tháng 11

2. a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

– Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là …………

– Tháng 12 có …… ngày chủ nhật. Đó là các ngày: ………

– Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày ……… Tuần trước, thứ bảy là ngày ………

Quảng cáo

– Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày…………

1. Đọc, viết (theo mẫu):

Đọc

Viết

Ngày bảy tháng mười một Ngày 7 tháng 11
Ngày hai mươi tháng mười một Ngày 20 tháng 11
Ngày mười lăm tháng mười một Ngày 15 tháng 11
Ngày mười một tháng mười một Ngày 11 tháng 11

2. a)Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 12 (có 31 ngày):

b) Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

– Ngày 1 tháng 12 là thứ hai, ngày 2 tháng 12 là thứ ba.

– Tháng 12 có 4 ngày chủ nhật. Đó là các ngày: 7, 14, 21, 28.

– Tuần này, thứ bảy là ngày 13 tháng 12. Tuần sau, thứ bảy là ngày 20 tháng 12. Tuần trước, thứ bảy là ngày 6 tháng 12.

– Tuần này, thứ hai là ngày 1 tháng 12, đến thứ bảy tuần này sẽ là ngày 6 tháng 12.

Quảng cáo