Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 Anh lớp 3, Bài 5. Look and say. (Nhìn và nói)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Review 4 – Ôn tập 4 trang 70,71 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 5.

Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3, 1. Read and listen to the...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Short story: Cat and mouse 4 trang 72,73 SGK Tiếng Anh lớp 3. 1. Read

Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 3. Let’s chant. (Chúng ta cùng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 3 – Unit 19 trang 62,63 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 20 – Where’s Sa Pa? 1. Khi muốn hỏi về một nơi chốn (địa danh) nào...

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Ngữ pháp: Unit 20 – Where\'s Sa Pa?. 1. Khi muốn hỏi về một nơi

Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 môn Anh lớp 3, Bài 4. Read and write. (Đọc và viết)....

Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu – Lesson 3 – Unit 20 trang 68,69 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài 4. Read

Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Anh lớp 3, Bài 3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói)....

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Lesson 2 – Unit 19 trang 60,61 SGK Tiếng Anh lớp 3.

Ngữ pháp: Unit 19 They’re in the park, Khi muốn hỏi về thời tiết, chúng ta thường sử dụng...

Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên – Ngữ pháp: Unit 19 They're in the park. Khi muốn hỏi về

Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Listen and repeat. (Nghe và...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 3 – Unit 18 trang 56,57 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 2 – Unit 18 trang 54,55 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3, Bài 1. Look, listen and repeat. (Nhìn,...

Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì? – Lesson 1 – Unit 18 trang 52,53 SGK Tiếng Anh lớp 3. Bài

Luyện tập

Em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ theo cách tổ chức cuộc họp mà em đã biết, Dựa theo...
150 bài văn hay lớp 3 - Em hãy cùng các bạn tập tổ chức một cuộc họp tổ theo cách tổ chức cuộc...
Câu 1, 2, 3, 4 trang 79 VBT Toán 3 tập 2: Bài 152. Luyện tập chung
Bài 152. Luyện tập chung - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 79 bài 152 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1....
Lesson 1 – Unit 11 trang 6,7 SGK Anh lớp 3, Bài 5: Read and complete. (Đọc và hoàn thành câu).1. This is a...
Unit 11: This is my family - Đây là gia đình tôi - Lesson 1 - Unit 11 trang 6,7 SGK Tiếng Anh lớp...