SBT Tiếng Anh lớp 3 - Global Success (Kết nối tri thức)

Trang chủ Lớp 3 SBT Tiếng Anh lớp 3 - Global Success (Kết nối tri thức)

Mới cập nhật

Self-check 4 & Fun time - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?
Giải chi tiết A: Bài 1, 2; B: Bài 1, 2; C: Bài 1 , 2; Fun time: Bài 1 , 2...
Unit 20. At the zoo - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: What’s the _____ doing? (_____ đang làm gì vậy? )
Vận dụng kiến thức giải A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, 3, C; D: Bài 1 ,...
Unit 19. Outdoor activities - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: What is he/she doing? (Anh ấy/Cô ấy đang làm gì vậy?
Giải và trình bày phương pháp giải A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1, 2, 3, C; D: Bài 1...
Unit 18. Playing and doing - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: A: What _______ you do at break time?
Hướng dẫn trả lời A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, 3, C; D: Bài 1 , 2;...
Unit 17. Our toys - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: How many cars do you have? (Bạn có bao nhiêu chiếc xe...
Lời giải bài tập, câu hỏi A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, 3, C; D: Bài 1...
Unit 16. My pets - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: A: Do you have any pets?
Hướng dẫn giải A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, 3, C; D: Bài 1 , 2; E:...
Self-check 3 & Funtime - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: Minh: Who’s that? (Kia là ai vậy? )
Giải A: Bài 1 , 2; B: Bài 1 , 2; C: Bài 1 , 2; Funtime: Bài 1 , 2 Self-check...
Unit 15. At the dinning table - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: Would you like some ____? (Bạn có muốn một chút...
Lời giải bài tập, câu hỏi A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1 , 2, 3, C; D: Bài 1...
Unit 13. My house - SBT Tiếng Anh 3 - Global Success: Where’s the living room? (Phòng khách ở đâu?
Vận dụng kiến thức giải A: Bài 1 , 2, 3; B: Bài 1, 2, 3, C; D: Bài 1 , 2;...