SBT Tiếng Anh lớp 3 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Trang chủ Lớp 3 SBT Tiếng Anh lớp 3 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo)

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SBT Tiếng Anh lớp 3 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo) trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SBT Tiếng Anh lớp 3 - Family and Friends (Chân trời sáng tạo).

Mới cập nhật

Grammar time - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Do you like rice? Yes, I do. (Bạn có thích cơm không? Có,...
Hướng dẫn trả lời Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6, Unit 7, Unit 8, Unit 9, Unit...
Review 4 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Write There’s or There are. (Viết There’s hoặc There are. ) 1. There...
Lời Giải Bài 1, 2, 3, 4 Review 4 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends Array - Học kì 2...
Unit 12. Those are our computers. SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Lesson One 1. Match. (Nối. ) : Board. (Cái bảng....
Phân tích và lời giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2, 3; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson...
Unit 11. There is a doll on the rug. SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Where’s the pillow? (Cái gối ở đâu?...
Gợi ý giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1,...
Unit 10. May I take a photo? SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: May I have the pen, please? (Có thể cho...
Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1, 2, 3;...
Review 3 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Look and write. (Nhìn và viết. ) : Boots. (Đôi bốt. ) A...
Giải chi tiết Bài 1, 2, 3, 4 Review 3 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends Array - Học kì...
Unit 9. He can run! - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Lesson One 1. Look and match (Nhìn và nối. )...
Trả lời Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2; Lesson Four: Bài 1, 2;...
Unit 8. I’m dancing with Dad. SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: What is he doing? (Anh ấy đang làm gì? )
Hướng dẫn giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1; Lesson Three: Bài 1, 2, 3; Lesson Four: Bài 1,...
Unit 7. I'm wearing a blue skirt - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: I’m wearing jeans. And you? (Tôi đang mặc...
Lời Giải Lesson One: Bài 1, 2; Lesson Two: Bài 1, 2; Lesson Three: Bài 1, 2, 7; Lesson Four: Bài 1,...
Review 2 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends: Do you like milk? (Bạn có thích sữa không?
Trả lời Bài 1, 2, 3, 4, 6 Review 2 - SBT Tiếng Anh 3 - Family and Friends Array - Học kì...