Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 Vở bài tập Toán...

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 167 Luyện tập chung...

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 97 bài 167 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết các số – Bài 167+168+169. Luyện tập chung

1. Viết các số :

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai : ………..

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn : ……………

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi : ……………

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm : ………….

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu : ………..

2. Đặt tính rồi tính :

37264 + 25328

96851 – 67825

7416 ⨯ 4

27436 : 7

3. Mua 3 đôi bít tất cùng loại phải trả 37 800 đồng. Hỏi mua 6 đôi bít tất như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

4. Tính :

a. (12 + 8) ⨯ 4 =

12 + 8 ⨯ 4 =

b. 25 + 75 : 5 =

(25 + 75) : 5 =

5. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

1.

Quảng cáo

a. Năm mươi bảy nghìn chín trăm bốn mươi hai : 57942

b. Hai mươi tư nghìn một trăm linh bốn : 24104

c. Tám mươi nghìn tám trăm năm mươi : 80850

d. Bảy mươi lăm nghìn chín trăm : 75900

e. Mười hai nghìn không trăm linh sáu : 12006

2.

3.

Tóm tắt

3 đôi bít tất : 37800 đồng

6 đôi bít tất : … đồng ?

Mua một đôi bít tất hết số tiền là :

37800 : 3 = 12600 (đồng)

Mua 6 đôi bít tất hết số tiền là :

12600 ⨯ 6 = 75600 (đồng)

Đáp số : 75600 đồng

4.

a. (12 + 8) ⨯ 4 = 20 ⨯ 4                 b. 25 + 75 : 5 = 25 + 15

= 80                                              = 40

12 + 8 ⨯ 4 = 12 + 32                     (25 + 75) : 5 = 100 : 5

= 44                                                 = 20

5.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)