Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 167+168+169 Luyện tập chung...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 99 bài 168 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng . Câu 1, 2, 3, 4 trang 99 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 167+168+169. Luyện tập chung

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

a. Số liền trước của 5480 là :

A. 6480

B. 5481

C. 5479

D. 5470

b. Số liền sau của 10 000 là :

A. 9999

B. 10 001

C. 11 000

D. 9000

c. Số lớn nhất trong các số : 63 527 ; 63 527 ; 63 725 ; 63 752 là :

A. 63 527

B. 63 257

C. 63 725

D. 63 752

2. Đặt tính rồi tính :

75318 + 7138

62970 – 5958

2405 ⨯ 9

6592 : 8

3. Một quầy hàng có 1260kg rau, đã bán được \({1 \over 3}\) số rau đó. Hỏi quầy hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

4. Xem bảng dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm:

a. Lan mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Lan phải trả ……… đồng.

b. Hùng mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Quảng cáo

Hùng phải trả ……… đồng.

c. Liên mua ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt.

Liên phải trả ……… đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả ……… con gấu, ……… quả bóng, ……… ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là ……… đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là ……… đồng (để mua ………),số tiền phải trả ít nhất là ……… đồng (để mua ………).

1.

a. Chọn đáp án C. 5479

b. Chọn đáp án B. 10 001

c. Chọn đáp án D. 63 752

2. 

3.

Tóm tắt

Số ki-lô-gam rau quầy hàng đã bán là :

1260 : 3 = 420 (kg)

Số ki-lô-gam rau còn lại là :

1260 – 420 = 840 (kg)

Đáp số : 840kg

4.

a. Lan mua 2 con gấu, 1 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Lan phải trả 55 000 đồng.

b. Hùng mua 1 con gấu, ,2 quả bóng, 2 ô tô buýt.

Hùng phải trả 65 000 đồng.

c. Liên mua 1 con gấu, 4 quả bóng, 1 ô tô buýt.

Liên phải trả 55 000 đồng.

d. Lan, Hùng, Liên mua tất cả 4 con gấu, 7 quả bóng, 4 ô tô buýt và tổng số tiền phải trả là 175 000 đồng.

e. Trong tổng số tiền ba người cùng trả để mua gấu, quả bóng, ô tô buýt thì số tiền phải trả nhiều nhất là 80 000 đồng (để mua ô tô buýt),số tiền phải trả ít nhất là 35 000 đồng (để mua quả bóng).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)