Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng . Câu 1, 2, 3, 4 trang 10 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 94. Luyện tập

1. Xác định trung điểm M của đoạn thẳng AB, trung điểm N của đoạnthẳng BC, trung điểm P của đoạn thẳng DC, trung điểm Q của đoạn thẳng AD trong hình bên (bằng cách tô đậm rồi ghi tên mỗi điểm đó).

Sau đó viết tên các đoạn thẳng thích hợp vào chỗ chấm :

AM = ……… ;                        ………. = NC

DP = ………. ;                         ……… = AQ.

2. Xác định trung điểm của mỗi đoạn thẳng rồi ghi tên trung điểm của đoạn thẳng đó :

a. AB = 4cm

b. MN = 6cm

3. Thực hành:

a. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

b. Tương tự : Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD, dùng thước nối các trung điểm đó sẽ được hình vuông MNPQ. Tô màu hình vuông MNPQ.

1.

Quảng cáo

\(AM = MB = {1 \over 2}AB\)

\(BN = NC = {1 \over 2}BC\)

\(DP = PC = {1 \over 2}DC\)

\(DQ = AQ = {1 \over 2}AD\)

2.

a.

– Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài là 4cm.

– Chia nhẩm : 4cm : 2 = 2cm.

– Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm A, mép thước trùng với đoạn thẳng AB, chấm điểm I trên đoạn thẳng AB sao cho I tương ứng với vạch 2 của thước. Trung điểm I của thước đã được xác định.

b. – Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài là 6cm.

– Chia nhẩm : 6cm : 2 = 3cm.

– Đặt vạch 0cm của thước trùng với điểm M, mép thước trùng với đoạn thẳng MN, chấm điểm O trên đoạn thẳng MN sao cho O tương ứng với vạch 3 của thước. Trung điểm O của thước đã được xác định.

3. 

a. Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC) rồi đánh dấu trung điểm I của đoạn thẳng AB và trung điểm K của đoạn thẳng DC.

b. Tương tự : Gấp tờ giấy hình chữ nhật ABCD (gấp đoạn thẳng DC trùng với đoạn thẳng AB) rồi đánh dấu trung điểm M của đoạn thẳng AD và trung điểm N của đoạn thẳng BC.

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)