Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 9 bài 93 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 9 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 93. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

1. Viết tiếp các điểm vào chỗ chấm:

a. Trong hình bên có :

– Ba điểm ………. ……….. ……….. thẳng hàng.

– Ba điểm ………. ……….. ……….. thẳng hàng.

– Ba điểm ………. ……….. ……….. thẳng hàng.

– Ba điểm ………. ……….. ……….. thẳng hàng.

– M là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………

– O là điểm ở giữa hai điểm ……… và ………. hoặc ở giữa hai điểm …….. và ………

– N là điểm ở giữa hai điểm ………. và ………..

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

3. Viết tiếp chữ thích hợp vào chỗ chấm :

a. – Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm …….

– M là ……………. của đoạn thẳng CD.

– N là ……………. của đoạn thẳng EG.

– I là trung điểm của đoạn thẳng …….

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

– Hai đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : ……..

– Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là ……………………..

4. Xem hình vẽ ở bài 3 rồi vẽ tiếp một nửa hình còn lại :

Quảng cáo

1.

a. Trong hình bên có :

3

– Ba điểm A, M, B thẳng hàng.

– Ba điểm D, N, C thẳng hàng.

– Ba điểm D, O, B thẳng hàng.

– Ba điểm M, O, N thẳng hàng.

– M là điểm ở giữa hai điểm AB

– O là điểm ở giữa hai điểm MN (hoặc ở giữa hai điểm DB)

– N là điểm ở giữa hai điểm DC

2. 

3.

a.

– Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm O

– M là trung điểm của đoạn thẳng CD.

– N là trung điểm của đoạn thẳng EG.

– I là trung điểm của đoạn thẳng HK.

b. Trong các đoạn thẳng AB, CD, EG và HK :

– Đoạn thẳng có độ dài lớn nhất là : EG.

– Hai đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là CDHK.

4.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)