Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 VBT Toán 3 tập 2: Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 14 bài 97 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 2. Đặt tính rồi tính . Câu 1, 2, 3, 4 trang 14 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 97. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

1. Tính :

2. Đặt tính rồi tính :

6823 + 2459

4648 + 637

9182 + 618

3. Thôn Đông có 2573 người, thôn Đoài có 2719 người. Hỏi cả hai thôn có bao nhiêu người ?

4. Xác định trung điểm M, N, P, Q của mỗi cạnh hình chữ nhật ABCD, biết rằng độ dài hai đoạn thẳng AC và BD bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn thẳng đó. Hãy ghi tên các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Quảng cáo

1. 

2.

3. Tóm tắt

Tổng cộng số người có trong hai thôn là :

2573 + 2719 = 5292 (người)

Đáp số : 5292 người

4. 

Các đoạn thẳng có độ dài bằng nhau là : AB = CD; AD = BC; AC = BD; AM = MB; BN = NC; CP = PD ; DQ = QA; AO = OC = OB = OD.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)