Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 101. Luyện tập chung...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 18 bài 101 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Tính nhẩm . Câu 1, 2, 3, 4 trang 18 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 101. Luyện tập chung

1. Tính nhẩm :

a. 3500 + 200 = …..;  7100 + 800= ….;     4400 + 300 = ….

3700 – 200 = ….;        7900 – 800 = ….;    4700 – 300 = ….

b. 6000 + 2000 = ….; 7000 + 3000 = ….; 2000 + 8000 = ….

8000 – 6000 = ….; 10000 – 7000 = ….; 10000 – 2000 = ….

8000 – 2000 = ….; 10000 – 3000 = ….; 10000 – 8000 = ….

2. Đặt tính rồi tính :

4756 + 2834

6927 + 835

5555 + 445

7571 – 2664

9090 – 8989

1018 – 375

3. Một thư viện có 960 cuốn truyện tranh, sau đó mua thêm được bằng \({1 \over 6}\) số truyện tranh đã có. Hỏi thư viện có tất cả bao nhiêu cuốn truyện tranh ?

4. Tìm x :

a. x + 285 = 2094

b. x – 45 = 5605

c. 6000 – x = 2000

1.

a. 3500 + 200 = 3700 ;                   7100 + 800 = 7900 ;

4400 + 300 = 4700

3700 – 200 = 3500 ;                       7900 – 800 = 7100 ;

Quảng cáo

4700 – 300 = 4400

b. 6000 + 2000 = 8000 ;                 7000 + 3000 = 10 000 ;

2000 + 8000 = 10 000

8000 – 6000 = 2000 ;                     10000 – 7000 = 3000 ;

10000 – 2000 = 8000

8000 – 2000 = 6000 ;                     10000 – 3000 = 7000 ;

10000 – 8000 = 2000

2. 

3. Tóm tắt

Thư viện có : 960 cuốn

Mua thêm được \({1 \over 6}\) số có

Thư viện có tất cả : … cuốn ?

Số cuốn truyện tranh mà thư viện mua thêm được là :

960 : 6 = 160 (cuốn)

Số cuốn truyện tranh có trong thư viện là :

960 + 160 = 1120 (cuốn)

Đáp số : 1120 cuốn

4. 

a. x + 285 = 2094                          b. x – 45 = 5605

             x = 2094 – 285                            x = 5605 + 45

             x = 1809                                      x = 5650

c. 6000 – x = 2000

                x = 6000 – 2000

                x = 4000

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)