Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2 trang 19 VBT Toán 3 tập 2: Viết số...

Câu 1, 2 trang 19 VBT Toán 3 tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm...

Giải câu 1, 2 trang 19 bài 102 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm . Câu 1, 2 trang 19 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 102. Tháng – năm

1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. Tháng này là tháng …..

Tháng sau là tháng …..

Trong một năm, em thích nhất tháng …..

b. Tháng 1 có ….. ngày

Tháng 4 có ….. ngày

Tháng 8 có ….. ngày

Tháng 12 có ….. ngày

Tháng 5 có ….. ngày

Tháng 9 có ….. ngày      

2. a. Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 5 năm 2015.

5

Thứ hai

 

4

 

18

25

Thứ ba

 

 

12

 

26

Thứ tư

 

 

 

20

 

Thứ năm

 

7

 

 

 

Thứ sáu

1

 

15

 

29

Thứ bảy

2

9

 

 

 

Chủ nhật

 

10

 

24

 

b. Xem tờ lịch trên rồi viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm :

– Ngày 4 tháng 5 là thứ ……

– Ngày 27 tháng 5 là thứ …..

– Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ …..

– Tháng 5 có ….. ngày chủ nhật

Quảng cáo

– Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày …..

1.

a. Tháng này là tháng 11

Tháng sau là tháng 12

Trong một năm, em thích nhất tháng 1.

b. Tháng 1 có 31 ngày

Tháng 4 có 30 ngày

Tháng 8 có 31 ngày

Tháng 12 có 31 ngày

Tháng 5 có 31 ngày

Tháng 9 có 30 ngày        

2. a.

5

Thứ hai

 

4

11

18

25

Thứ ba

 

5

12

19

26

Thứ tư

 

6

13

20

27

Thứ năm

 

7

14

21

28

Thứ sáu

1

8

15

22

29

Thứ bảy

2

9

16

23

30

Chủ nhật

3

10

17

24

31

b. Ngày 4 tháng 5 là thứ hai

– Ngày 27 tháng 5 là thứ tư

– Ngày đầu tiên của tháng 5 là thứ sau

– Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật

– Chủ nhật cuối cùng của tháng 5 là ngày 31


Mục lục môn Toán 3 (VBT)