Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 VBT Toán 3 tập 2: Bài 116. Luyện tập...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 35 bài 116 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 116. Luyện tập

1. Viết (theo mẫu) :

II : hai                                          Bốn : IV

V :                                                Bảy :

VI :                                              Tám :

IX :                                              Mười

XI :                                              Mười hai :

XX :                                             Hai mươi mốt :

2. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

4. Có 3 que diêm xếp được số ba La Mã :

Em hãy xếp lại 3 que diêm đó để được :

a. Số bốn La Mã

Quảng cáo

b. Số sáu La Mã

1.

II : hai                                                 Bốn : IV

V : năm                                               Bảy : VII

VI : sáu                                               Tám : VIII

IX : chín                                              Mười : XX

XI : mười một                                      Mười hai : XII

XX : hai mươi                                      Hai mươi mốt : XXI

2. 

3.

4.

a. Số bốn La Mã

b. Số sáu La Mã

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)