Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 VBT Toán 3 tập 2: Bài 120 Luyện tập...

Bài 120+121. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 bài 120 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch ?.

1. Có 9345 viên gạch xếp đều vào 3 lò nung. Hỏi mỗi lò có bao nhiêu viên gạch ?

2. Trong một nhà máy người ta đóng các gói mì vào các thùng, thùng nào cũng có số mì gói như nhau. Biết rằng trong 5 thùng có 1020 gói mì. Hỏi trong 8 thùng có bao nhiêu gói mì ?

3. Lập bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó :

Tóm tắt

8 tấm vải : 800m

5 tấm vải : … m ?

4. Tính giá trị của biểu thức :

a. 3620 : 4 ⨯ 3 =

b. 2070 : 6 ⨯ 8 =

1. Tóm tắt

Số viên gạch có trong mỗi lò là :

9345 : 3 = 3115 (viên)

Đáp số : 3115 viên

2. Tóm tắt

Quảng cáo

Số gói mì có trong mỗi thùng là :

1020 : 5 = 204 (gói)

Số gói mì có trong 8 thùng là :

204 ⨯ 8 = 1632 (gói)

Đáp số : 1632 gói

3.

Bài toán : Có 5640 viên gạch được xếp đều lên 3 xe. Hỏi hai xe chở bao nhiêu viên gạch ?

Tóm tắt

Mỗi xe chở được số viên gạch là :

5640 : 3 = 1880 (viên)

2 xe chở được số viên gạch là :

1880 ⨯ 2 = 3760 (viên)

Đáp số : 3760 viên

4. a. 3620 : 4 ⨯ 3 = 905 ⨯ 3

                             = 2715

b. 2070 : 6 ⨯ 8 = 345 ⨯ 8

                         = 2760


Mục lục môn Toán 3 (VBT)