Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 40 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 40 VBT Toán 3 tập 2: Bài 119 Bài toán liên quan đến rút về đơn vị...

Bài 119. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị – Giải câu 1, 2, 3 trang 40 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2-

1. Người ta đem 48 cái cốc xếp đều lên 8 bàn. Hỏi trên 3 bàn đó có bao nhiêu cái cốc ?

2. Có 30 cái bánh xếp đều vào 5 hộp. Hỏi trong 4 hộp đó có bao nhiêu cái bánh ?

3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

1. Tóm tắt

Bài giải

Số cái cốc có trên mỗi bàn là :

Quảng cáo

48 : 8 = 6 (cái)

Số cái cốc có trên 3 bàn là :

6 ⨯ 3 = 18 (cái)

Đáp số : 18 cái

2. Tóm tắt

Bài giải

Một hộp có số cái bánh là :

30 : 5 = 6 (cái)

Bốn hộp có số cái bánh là :

6 ⨯ 4 = 24 (cái)

Đáp số : 24 cái

3.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)