Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập Toán 3 tập 2:Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) Mẫu Viết số 5400...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 6 bài 90 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 6 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 90+91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

1. Viết (theo mẫu) :

HÀNG

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

0

0

0

2000

hai nghìn

3

6

0

0

3600

ba nghìn sáu trăm

8

7

0

0

2

0

1

0

2

5

0

9

2

0

0

5

2. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Mẫu : Viết số : 5400 ; đọc số : năm nghìn bốn trăm.

a. Viết số : 9100 ; đọc số : …………………………….

b. Viết số : ………… ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

c. Viết số : 6034 ; đọc số : …………………………….

d. Viết số : ………… ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

e. Viết số : 1001 ; đọc số : …………………………….

g. Viết số : 2030 ; đọc số : …………………………….

3. Số?

4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; ………… ; ………… ; …………. ; ………….

1. 

HÀNG

Quảng cáo

VIẾT SỐ

ĐỌC SỐ

Nghìn

Trăm

Chục

Đơn vị

2

0

0

0

2000

hai nghìn

3

6

0

0

3600

ba nghìn sáu trăm

8

7

0

0

8700

tám nghìn bảy trăm

2

0

1

0

2010

hai nghìn không trăm mười

2

5

0

9

2509

hai nghìn năm trăm linh chín

2

0

0

5

2005

hai nghìn không trăm linh năm

2.

a. Viết số : 9100 ; đọc số : chín nghìn một trăm.

b. Viết số : 3210 ; đọc số : ba nghìn hai trăm mười.

c. Viết số : 6034 ; đọc số : sáu nghìn không trăm ba mươi tư.

d. Viết số : 2004 ; đọc số : hai nghìn không trăm linh tư.

e. Viết số : 1001 ; đọc số : một nghìn không trăm linh một.

g. Viết số : 2030 ; đọc số : hai nghìn không trăm ba mươi.

3.

4.

a. 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.

b. 4100 ; 4200 ; 4300 ; 4400 ; 4500 ; 4600 ; 4700.

c. 7010 ; 7020 ; 7030 ; 7040 ; 7050 ; 7060 ; 7070.


Mục lục môn Toán 3 (VBT)