Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Viết các tổng thành số có bốn chữ số (theo mẫu)...

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 7 bài 91 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. 1. Viết (theo mẫu) . Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 90+91. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)

1. Viết (theo mẫu) :

a. Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9

9217 =                                          9696 =

4538 =                                          5555 =

7789 =                                          6574 =

b. Mẫu : 2004 = 2000 + 4

2005 =                                            1909 =

9400 =                                            3670 =

2010 =                                            2020 =

2. Viết các tổng thành số có bốn chữ số (theo mẫu) :

a. Mẫu : 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278

7000 + 600 + 50 + 4 =

2000 + 800 + 90 + 6 =

8000 + 400 + 20 + 7 =

9000 + 900 + 90 + 9 =

b. Mẫu : 4000 + 20 + 1 = 4021

3000 + 60 + 8 =                                   5000 + 7 =

7000 + 200 + 5 =                                 9000 + 9 =

9000 + 50 + 6 =                                   3000 + 300 + 3 =

2000 + 100 + 3 =                                 8000 + 700 + 5 =

3. Viết số (theo mẫu), biết số đó gồm :

Mẫu : Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị : 3258.

a. Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị :

b. Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị :

c. Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị :

d. Bảy nghìn, bảy chục :

e. Hai nghìn, năm trăm :

4. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu) :

a. Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm ;

b. Chữ số 5 trong số 5982 chỉ ……….

c. Chữ số 5 trong số 4156 chỉ ……….

d. Chữ số 5 trong số 1945 chỉ ……….

1. 

a. Mẫu : 8679 = 8000 + 600 + 70 + 9

9217 = 9000 + 200 + 10 + 7

Quảng cáo

9696 = 9000 + 600 + 90 + 6

4538 = 4000 + 500 + 30 + 8

5555 = 5000 + 500 + 50 + 5

7789 = 7000 + 700 + 80 + 9

6574 = 6000 + 500 + 70 + 4

b. Mẫu : 2004 = 2000 + 4

2005 = 2000 + 5

1909 = 1000 + 900 + 9

9400 = 9000 + 400

3670 = 3000 + 600 + 70

2010 = 2000 + 10

2020 = 2000 + 20

2.

a. Mẫu : 5000 + 200 + 70 + 8 = 5278

7000 + 600 + 50 + 4 = 7654

2000 + 800 + 90 + 6 = 2896

8000 + 400 + 20 + 7 = 8427

9000 + 900 + 90 + 9 = 9999

b. Mẫu : 4000 + 20 + 1 = 4021

3000 + 60 + 8 = 3068

5000 + 7 = 5007

7000 + 200 + 5 = 7205

9000 + 9 = 9009

9000 + 50 + 6  = 9056

3000 + 300 + 3 = 3303

2000 + 100 + 3 = 2103

8000 + 700 + 5 = 8705

3.

Mẫu : Ba nghìn, hai trăm, năm chục, tám đơn vị : 3258.

a. Năm nghìn, bốn trăm, chín chục, hai đơn vị : 5492.

b. Một nghìn, bốn trăm, năm chục, bốn đơn vị :1454.

c. Bốn nghìn, hai trăm, năm đơn vị : 4205

d. Bảy nghìn, bảy chục : 7070

e. Hai nghìn, năm trăm : 2500

4.

a. Chữ số 5 trong số 2567 chỉ 5 trăm

b. Chữ số 5 trong số 5982 chỉ 5 nghìn

c. Chữ số 5 trong số 4156 chỉ 5 chục

d. Chữ số 5 trong số 1945 chỉ 5 đơn vị


Mục lục môn Toán 3 (VBT)