Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 65 VBT Toán 3 tập 2: Bài 139 Diện tích hình vuông...

Bài 139. Diện tích hình vuôngGiải câu 1, 2, 3, 4 trang 65 bài 139 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết vào ô trống (theo mẫu)

1. Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 x 2 = 4 (cm2)

2 x 4 = 8 (cm)

4cm

6cm

8cm

2. Một miếng nhựa hình vuông cạnh 40mm. Hỏi diện tích  miếng nhựa đó là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

3. Một hình vuông có chu vi 24cm. Tính diện tích  hình vuông đó.

4. Ghép 6 miếng nhựa hình vuông cạnh 4cm thành hình chữ nhật (xem hình vẽ). Tính diện tích  hình chữ nhật đó.

1.

Cạnh hình vuông

Diện tích hình vuông

Chu vi hình vuông

2cm

2 x 2 = 4 (cm2)

2 x 4 = 8 (cm)

4cm

4 x 4 = 16 (cm2)

4 x 4 = 16 (cm)

6cm

6 x 6 = 36 (cm2)

6 x 4 = 24 (cm)

8cm

8 x 8 = 64 (cm2)

Quảng cáo

8 x 4 = 32 (cm)

2.

Tóm tắt :

40mm = 4cm

Diện tích miếng nhựa là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Đáp số: 16cm2

3.

Bài giải 

Cạnh của hình vuông là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diệ tích hình vuông là:

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2

4.

Cách 1:

Diện tích 1 miếng nhựa hình vuông là:

4 x 4 = 16 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 6 = 96 (cm2)

Cách 2:

Chiều dài hình chữ nhật là:

4 x 3 = 12 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

4 x 2 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

12 x 8 = 96 (cm2)

Đáp số: 96cm2


Mục lục môn Toán 3 (VBT)