Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 72 VBT Toán 3 tập 2: Bài 145 Luyện tập...

Bài 145. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 72 bài 145 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính

1. Tính 

80000 – 50000 =                           70000 – 60000 =

90000 – 70000 =                           100000 – 90000 =

60000 – 20000 =                           100000 – 30000 =

2. Đặt tính rồi tính :

62947 – 25819

41572 – 12466

70254 – 63217

84630 – 36402

35791 – 8855

14600 – 578

3. Một công ty thu được 32 650kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được 20 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi công ty đó còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê ?

4. Số ?

Một bạn muốn đổi một tờ giấy bạc 100 000 đồng lấy các tờ giấy bạc 50 000 đồng, 20 000 đồng và 10 000 đồng.

– Tờ 100 000 đồng có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.

– Hoặc có thể đổi được … tờ 50 000 đồng, … tờ 20 000 đồng và … tờ 10 000 đồng.

1.

Quảng cáo

80000 – 50000 = 30000              70000 – 60000 = 10000

90000 – 70000 = 20000              100000 – 90000 = 10000

60000 – 20000 = 40000              100000 – 30000 = 70000

2. 

3.

Tóm tắt : 

Cách 1:

Số ki-lô-gam cà phê công ty đã bán sau hai lần là:

20000 + 12600 = 32600 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê công ty còn lại là:

32650 – 32600 = 50 (kg)

Đáp số: 50 kg

Cách 2:

Số ki-lô-gam cà phê sau khi bán lần đầu công ty còn lại là:

32650 – 20000 = 12650 (kg)

Số ki-lô-gam cà phê công ty còn lại là:

12650 – 12600 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg


Mục lục môn Toán 3 (VBT)