Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT Toán 3 tập 2: Bài 146 Luyện tập chung...

Bài 146. Luyện tập chung – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 73 bài 146 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm :

a. 50000 + 20000 + 10000 =

50000 + (20000 + 10000) =

b. 80000 – 30000 – 20000 =

80000 – (30000 + 20000) =

2. Đặt tính rồi tính :

49635 + 31287

84752 – 56282

60800 – 21578

3. Đội Một thu mua được 45 600kg cá. Đội Hai thu mua được nhiều hơn đội Một 5300kg cá. Đội Ba thu mua được ít hơn đội Hai 4600kg cá. Hỏi đội Ba thu mua được bao nhiêu ki-lô-gam cá ?

4. Mua 2 quyển sổ phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 quyển sổ như thế phải trả bao nhiêu tiền ?

1.

a. 50000 + 20000 + 10000 = 80000

50000 + (20000 + 10000) = 80000

b. 80000 – 30000 – 20000 = 30000

80000 – (30000 + 20000) = 30000

Quảng cáo

2.

3.

Tóm tắt : 

Bài giải

Số ki-lô-gam cá đội Hai thu mua được là :

45600 + 5300 = 50900 (kg)

Số ki-lô-gam cá đội Ba thu mua được là :

50900 – 4600 = 46300 (kg)

Đáp số : 46300kg

4.

Tóm tắt

Số tiền mua một quyển sổ là :

10 000 : 2 = 5000 (đồng)

Số tiền mua ba quyển sổ là :

5000 ⨯ 3 = 15000 (đồng)

Đáp số : 15000 đồng


Mục lục môn Toán 3 (VBT)