Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 75 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 148 Luyện tập...

Bài 148. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 75 bài 148 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Đặt tính rồi tính :

12125 x 3

20516 x 4

10513 x 5

12008 x 6

2. Người ta dự định chuyển 87 650 quyển sách đến vùng lũ lụt theo hai đợt. Đợt đầu sẽ chuyển 3 lần, mỗi lần 20 530 quyển. Hỏi đợt sau sẽ chuyển bao nhiêu quyển sách đến vùng lũ lụt ?

3. Tính giá trị của biểu thức :

a. 21018 x 4 + 10975 =

b. 10819 x 5 – 24567 =

c. 12345 + 10203 x 7 =

d. 98765 – 15026 x 4 =

4. Tính nhẩm :

2000 x 210 =                                 10000 x 2 =

2000 x 4 =                                     11000 x 3 =

2000 x 5 =                                     12000 x 4 =

1.

Quảng cáo

2.

Tóm tắt : 

Số quyển sách được chuyển trong đợt đầu là:

20530 x 3 = 61590 (quyển)

Số quyển sách còn phải chuyển trong đợt sau là:

87650 – 61590 = 26060 (quyển)

Đáp số: 26060 quyển

3.

a. 21018 x 4 + 10975 = 84072 + 10975

= 95047

b. 10819 x 5 – 24567 = 54095 – 24267

= 29528

c. 12345 + 10203 x 7 = 12345 + 71421

= 83766

d. 98765 – 15026 x 4 = 98765 – 60104

= 38661

4. 2000 x 2 = 4000                          10000 x 2 = 20000

2000 x 4 = 8000                               11000 x 3 = 33000

2000 x 5 = 10000                             12000 x 4 = 48000

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)