Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 74 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 74 VBT Toán 3 tập 2: Bài 147 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số...

Bài 147. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số – Giải câu 1, 2, 3 trang 74 bài 147 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính :

2. Số ?

Thừa số

10 506

13 120

12 006

10 203

Thừa số

6

7

8

9

Tích

3. Lần đầu người ta chuyển 18 250 quyển vở lên miền núi. Lần sau chuyển được số vở gấp 3 lần đầu. Hỏi cả hai lần đã chuyển bao nhiêu quyển vở lên miền núi ?

1.

2.

Thừa số

Quảng cáo

10 506

13 120

12 006

10 203

Thừa số

6

7

8

9

Tích

63036

91840

96048

91827

3.

Tóm tắt

Số quyển vở lần sau chuyển được là :

18250 ⨯ 3 = 54750 (quyển)

Số quyển vở sau hai lần chuyển là :

18250 + 54750 = 73000 (quyển)

Đáp số : 73000 quyển

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)