Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 76 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 76 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số...

Bài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 76 bài 149 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2.

1. Tính :

2. Tính giá trị của biểu thức :

a. 45823 – 35256 : 4 =

b. (42017 + 39274) : 3 =

c. 45138 + 35256 : 4 =

d. (42319 – 24192) x 3 =

3. Một nhà máy dự định sản xuất 15 420 cái cốc. Nhà máy đã sản xuất được \({1 \over 3}\) số lượng đó. Hỏi nhà máy còn phải sản xuất bao nhiêu cái cốc nữa ?

4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

1. 

2.

a. 45823 – 35256 : 4 = 45823 – 8814

Quảng cáo

= 37009

b. (42017 + 39274) : 3 = 81291 : 3

= 27097

c. 45138 + 35256 : 4 = 45138 + 8814

= 53952

d. (42319 – 24192) x 3 = 18127 x 3

= 54381

3.

Tóm tắt : 

Số cái cốc nhà máy sản xuất được là:

15 420 : 3 = 5140 (cái)

Số cái cốc nhà máy còn phải sản xuất là:

15420 – 5140 = 10280 (cái)

Đáp số: 10280 cái

4. 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)