Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3 trang 77 VBT Toán 3 tập 2: Bài...

Câu 1, 2, 3 trang 77 VBT Toán 3 tập 2: Bài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số...

Giải câu 1, 2, 3 trang 77 bài 150 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính . Câu 1, 2, 3 trang 77 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2 – Bài 149+150. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

1. Tính :

2. Người ta đã chuẩn bị 32 850 quyển vở phân đều cho 4 trường. Hỏi mỗi trường nhận được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở và còn thừa mấy quyển ?

3. Số ?

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

21 798

7

49 687

8

30 672

9

1.

2.

Tóm tắt :

Quảng cáo

Số quyển vở mà mỗi trường nhận được và còn thừa là:

32 850 : 4 = 8212 (quyển) dư 2 quyển

Đáp số: 8212 quyển còn dư 2 quyển

3. 

Số bị chia

Số chia

Thương

Số dư

12 729

6

2121

3

21 798

7

3114

0

49 687

8

6210

7

30 672

9

3408

0

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)