Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 83 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 156. Luyện tập chung...

Bài 156. Luyện tập chung – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 83 bài 156 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Tính giá trị của biểu thức :

1. Tính giá trị của biểu thức :

a. (10728 + 11605) x 2 =

b. (45728 – 24811) x 4 =

c. 40435 – 32528 : 4 =

d. 82915 – 15283 x 3 =

2. Năm 2013 có 365 ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

3. Có 16 560 viên gạch xếp đều lên 8 xe tải. Hỏi 3 xe đó chở được bapo nhiêu viên gạch ?

4. Một hình vuông có chu vi 3dm 2cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích  bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

1. 

a. (10728 + 11605) x 2 = 22333 ⨯ 2

= 44666

b. (45728 – 24811) x 4 = 20917 ⨯ 4

= 83668

c. 40435 – 32528 : 4 = 40435 – 8132

= 32303

d. 82915 – 15283 x 3 = 82915 – 45849

= 37066

2.

1 tuần = 7 ngày

Quảng cáo

Số tuần lễ có trong một năm là :

365 : 7 = 52 (tuần) dư 1 ngày

Đáp số : 52 tuần dư 1 ngày

3.

Tóm tắt

8 xe : 16 560 viên gạch

3 xe : … viên gạch ?

Một xe chở được số viên gạch là :

16560 : 8 = 2070 (viên)

Ba xe chở được số viên gạch là :

2070 ⨯ 3 = 6210 (viên)

Đáp số : 6210 viên

4.

Tóm tắt

3dm 2cm = 32cm

Cạnh hình vuông là :

32 : 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông là :

8 ⨯ 8 = 64 (cm2)

Đáp số : 64cm2

Sachbaitap.com

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)