Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 82 Vở bài tập Toán 3 tập 2: Bài 154+155. Luyện tập...

Bài 154+155. Luyện tập – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 82 bài 155 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km.

1. Một người đi xe máy trong 14 phút đi được 7km. Hỏi nếu cứ đi đều như vậy trong 36 phút thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

2. Có 56kg kẹo chia đều vào 8 hộp. Hỏi phải lấy mấy hộp đó để được 35kg kẹo ?

3. Điền dấu x hoặc : vào ô trống

4. Cho biết :

Lớp 3A có 9 học sinh giỏi, 18 học sinh khá và 5 học sinh trung bình.

Lớp 3B có 10 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 6 học sinh trung bình.

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 20 học sinh khá và 4 học sinh trung bình.

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

Số học sinh khá

Số học sinh trung bình

Tổng

1.

Tóm tắt

14 phút : 7km

36 phút : … km ?

Số phút đi được trong 1km là :

14 : 7 = 2 (phút)

Số ki-lô-mét đi được trong 36 phút là :

36 : 2 = 18 (km)

Đáp số : 18km

2.

Tóm tắt

56kg : 8 hộp

Quảng cáo

35kg : … hộp ?

Số ki-lô-gam kẹo có trong một hộp là :

56 : 8 = 7 (kg)

Số hộp nếu có 35kg kẹo thì cần :

35 : 7 = 5 (hộp)

Đáp số : 5 hộp

3.

4.

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

9

10

9

28

Số học sinh khá

18

19

20

57

Số học sinh trung bình

5

6

4

15

Tổng

32

35

33

100

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)