Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 91 VBT Toán 3 tập 2: Bài 162 Ôn tập về đại lượng...

Bài 162. Ôn tập về đại lượng – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 91 bài 162 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm

1. Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

7m5cm … 7m                       7m 5cm … 75cm

7m 5cm … 8m                       7m 5cm … 705cm

7m 5cm … 750cm

2. Nhìn hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm :

– Quả lê cân nặng ……………..

– Quả lê nặng hơn quả táo là : ……………..

– Quả táo cân nặng ……………..

3. a. Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng :

b. Nhìn đồng hồ rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

Minh đi từ trường về nhà hết ……….. phút.

4. Châu có 10 000 đồng. Châu đã mua 3 quyển vở, giá mỗi quyển vở là 2500 đồng. Hỏi Châu còn lại bao nhiêu tiền ?

1.

7m5cm > 7m                              7m 5cm > 75cm

Quảng cáo

7m 5cm < 8m                              7m 5cm = 705cm

7m 5cm < 750cm

2.

– Quả lê cân nặng 600g

– Quả lê nặng hơn quả táo là : 300g

– Quả táo cân nặng : 300g

3. a.

b. Minh đi từ trường về đến nhà hết 20 phút.

4.

Tóm tắt

Châu mua 3 quyển vở hết số tiền là :

2500 ⨯ 3 = 7500 (đồng)

Châu còn lại số tiền là :

10000 – 7500 = 2500 (đồng)

Đáp số : 2500 đồng

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)