Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán 3 tập 2:...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 90 VBT Toán 3 tập 2: Bài 161Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000...

Bài 159+160+161. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 90 bài 161

1. Tính nhẩm :

a. 2000 + 4000 ⨯ 2 =               b. 18000 – 4000 : 2 =

(2000 + 4000) ⨯ 2 =                 (18000 – 4000) : 2 =

2. Đặt tính rồi tính :

897 + 7103

5000 – 75

5142 ⨯ 8

3805 ⨯ 6

13889 : 7

65080 : 8

8942 + 5457 + 105

9090 + 505 + 807

3. Trên sân vận động có 2450 học sinh cầm hoa đỏ hoặc hoa vàng để xếp hình, trong đó có \({1 \over 5}\) số học sinh cầm hoa vàng. Hỏi có bao nhiêu học sinh cầm hoa đỏ ?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Lan xếp bánh thành các hàng và các cột cho đầy khay rồi phủ khăn lên như hình bên :

Hỏi có bao nhiêu cái bánh ?

A. 13 cái bánh

B. 28 cái bánh

Quảng cáo

C. 22 cái bánh

D. 35 cái bánh

1.

a. 2000 + 4000 ⨯ 2 = 10000

(2000 + 4000) ⨯ 2 = 12000

b. 18000 – 4000 : 2 = 16000

(18000 – 4000) : 2 = 7000

2. 

3.

Tóm tắt

Số học sinh cầm hoa vàng là :

2450 : 5 = 490 (học sinh)

Số học sinh cầm hoa đỏ là :

2450 – 490 = 1960 (học sinh)

Đáp số : 1960 học sinh

4.

Chọn đáp án D. 35 cái bánh.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)