Trang chủ Lớp 3 Vở bài tập Toán lớp 3 Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán...

Câu 1, 2, 3, 4 trang 93 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2: Bài 164 Ôn tập về hình học...

Bài 163+164. Ôn tập về hình học – Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 93 bài 164 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 2. Câu 1. Viết tiếp vào chỗ chấm

1. Viết tiếp vào chỗ chấm :

– Diện tích hình A là : … cm2

– Diện tích hình B là : ……….

– Diện tích hình C là : ………..

– Diện tích hình D là :……….

– Hai hình có diện tích bằng nhau là : …………

– Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : ……………

2. Hình vuông MNPQ và hình chữ nhật ABCD đều được ghép từ 16 miếng bìa hình vuông cạnh 2cm (như hình vẽ).

a. Viết tiếp vào chỗ chấm :

– Độ dài cạnh hình vuông là : ………….

– Chiều rộng hình chữ nhật là : ………..

– Chiều dài hình chữ nhật là : ………..

b. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

3. Tính diện tích hình H có kích thước ghi trên hình vẽ :

4. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như hình sau :

Hãy xếp thành hình dưới đây :

Quảng cáo

1.

– Diện tích hình A là : 6cm2

– Diện tích hình B là : 6cm2

– Diện tích hình C là : 9cm2

– Diện tích hình D là : 8cm2

– Hai hình có diện tích bằng nhau là : hình A và hình B.

– Trong các hình đã cho, hình có diện tích lớn nhất là : hình C.

2.

a. Độ dài cạnh hình vuông là : 8cm

– Chiều rộng hình chữ nhật là : 4cm

– Chiều dài hình chữ nhật là : 16cm.

b.

3.

Gọi hình H có các đỉnh theo thứ tự ABCDEFGHI.

Diện tích hình H = diện tích ABCI + diện tích HDEG.

Diện tích hình AGCI là : 3 ⨯ 3 = 9 (cm2)

Diện tích hình HDEG là : 3 ⨯ 9 = 27 (cm2)

Diện tích hình H là : 9 + 27 = 36 (cm2)

Đáp số : 36cm2

4.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 3 (VBT)